54%
تخفیف

ﺑﺮرسی وﺿﻌﻴﺖ آﻳﻨﺪه اﻧﺮژی در اﻳﺮان و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪی

ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻳﻨﺪه اﻧﺮژي در اﻳﺮان و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﺪاﻓﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي: ﺑﺎ روﻳﻜﺮد…

6,900 تومان