ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ Project Management Office (PMO)

ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ (Project Management Office (PMO)) ﻣﺒﺎﻧﻲ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎ 32 صفحه فایل word – قابل ویرایش…

25,000 تومان