مهدیه سعیدپور

عضو تیم تحقیق آماده

درباره استاد:
سوابق تحصیلی
کارشناسی علوم پایه)دانشگاه الزهرا-تهران( معدل: 50 / 17
 کارشناسی ارشد علوم پایه)دانشگاه سراسری کاشان( معدل 5 / 16
 تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی، علمی کاربردی و آموزشگاه های آزاد علمی به مدت 10
سال
 کارشناس فنی آزمایشگاه معتمد محیط زیست به مدت 2 سال
 نگارش پروژه های پژوهشی /دانشگاهی )پایان نامه، پروپوزال، سمینار و مقالات علمی(
 علوم پایه) گرایشات:شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی دارویی، فیتوشیمی، بیوشیمی،
نانوشیمی، شیمی معدنی، زیست شناسی، فیزیک،…..(
 فنی مهندسی)گرایشات:مهندسی شیمی، مهندسی محیط زیست، مهندسی مواد و متالوژی،
مهندسی پلیمر، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی عمران،….. (
 علوم انسانی )حقوق، مدیریت، جامعه شناسی، علوم تربیتی، علوم آموزشی، ….(
مقالات ارائه شده در سمینارها، همایش ها و کنفرانس ها
اجزای روغن اسانس برگ و گل گیاه kingsmillii Eucalyptus( خانواده
Myrtaceae ) رویش یافته در منطقه کاشان، سومین همایش گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، آبان
1386
2.Djahaniania .H, Rahimi-Nasrabadib .M, Saiedpour.M,”Facile synthesis of silver nanoparticles using Tribulus longipetalus extract and their antioxidant and antibacterial activities”, International Journal of Food Properties, 2017, VOL. 20, NO. 4, 922–930
3.Bamoniri.A,Saiedpour.M, “Chemical Composition of the Essential Oils of Eucalyptus kingsmillii(Maiden)Maiden & Blakcly Grown in Kashan”, Ihe first Iranian Seminar on Phytochemistry,Shahid Beheshti University, 2007.
4. Saiedpour.M et al, “Evaluation of Antioxidant Activity of Methanolic of Eucalyptus kingsmillii(Maiden)Maiden & Blakcly from Kashan area”, Ihe first Iranian Seminar on Phytochemistry,Shahid Beheshti University, 2007.
5. Haghir-Ebrahimabadi. A, Saiedpour.M, “Volatile of the Essential Oils of Leaves from Eucalyptus platypus var.heterophylia Cultivating in Kashan”, Ihe first Iranian Seminar on Phytochemistry, Shahid Beheshti University, 2007.

مقالات ارائه شده توسط این مدرس

مقاله توبه مجرمان علیه امنیت
30%
تخفیف